Vad vore världen utan surret från ett bi?

Vad vore världen utan surret från ett bi?

Pälsbin, sandbin, tapetserarbin, murarbin…

I Sverige har vi 270 arter av vilda bin. En tredjedel av dem är på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för oss människor och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete.

Matbristen är ett stort problem för dagens bin. Förr fanns det gott om ängar med en stor mångfald av blommande växter. I takt med att jordbruket förändrats täcks i dag stora områden istället av åkrar eller skogsplanteringar. Och när betesmarkerna blivit färre växer de öppna landskapen igen. De få grödor som blommar, till exempel rapsen, gör det bara under en kort period.

Dagens vildbin har får allt svårare att hitta någonstans att bo. När gräsmarker inte längre tas om hand växer markerna igen. Blommor och vegetation försvinner som marklevande vildbin använder för att bygga sina bon. Andra arter bygger bon i håligheter i döda trädstammar, ihåliga kvistar och likande. När skogen rensas på gamla, döda, trädstammar försvinner deras boplatser.

Du själv kan göra en del enkla räddningsinsatser för bina. Låt en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygg ett bihotell. Genom att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel hjälper du också till att rädda våra viktiga pollinerare.

Boktips:

Sök

Språk