Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) om hur biblioteken hanterar dina personuppgifter.
Ditt bibliotek ingår i ett samarbete mellan folkbiblioteken och en del skolbibliotek i de dalsländska kommunerna som kallas Bibliotek Dalsland. 

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommun ingår i Bibliotek Dalsland  och som du lånar eller reserverar media hos, behandlar personuppgifter om dig för att kunna hantera lån och reservationer. Behandlingen är nödvändig för att biblioteken ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse och för att kunna fullgöra avtal som ingås mellan dig som låntagare och de bibliotek inom Bibliotek Dalsland där du lånar och reserverar media. Ditt personnummer behövs av hänsyn till vikten av säker identifiering.

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som det behövs för att du som låntagare ska ha möjlighet att använda bibliotekets tjänster.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar eller som bibliotek i Bibliotek Dalsland samlar in från dig, kan personuppgifter om dig komma att uppdateras från offentliga register för att säkerställa att kontaktuppgifterna till dig är korrekta. Det är nödvändigt att du lämnar de personuppgifter som biblioteket begär för att låneavtalet med dig ska kunna ingås, annars blir följden att du inte kan låna hos bibliotek i Bibliotek Dalsland.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till personuppgiftsbiträden som behandlar information för Bibliotek Dalslands räkning. Bibliotek Dalsland anlitar personuppgiftsbiträde för lagring av databasen med information om låntagare och deras lån och reservationer, för att tillhandahålla webbaserad självservice åt låntagare och för utskick av sms.

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som hanteras inom Bibliotek Dalsland. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter flyttade enligt bestämmelser om så kallad dataportabilitet. Vill du begära registerutdrag, gör du det enklast genom att vända dig till ett bibliotek som ingår i Bibliotek Dalsland.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom Bibliotek Dalsland enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är varje enskilds kommun personuppgiftsansvarig. Kontakta ditt bibliotek för information om vilken nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig.

Varje kommun har ett eget dataskyddsombud. Kontakta din kommun för kontaktuppgifter.

Om du tycker att personuppgiftsbehandlingen inom Bibliotek Dalsland är felaktig och har synpunkter på den kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet på området.

 

Ordförklaringar

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer.

Personuppgiftsansvarig är den organisation som är juridiskt ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning.

Dataskyddsombud är den som blivit utsedd av den personuppgiftsansvarige för att övervaka att personuppgifterna behandlas korrekt.

Search the catalogue

Language